Translator

IX. ročník súťaže žiakov ZŠ a SŠ v prednese poézie,
konaný pri príležitosti 167. výročia narodenia a 90. výročí úmrtia
básnika a národovca Pavla Kokeša – Kýčerského

ma: Úcta k Bohu, láska k domovu a rodnému kraju.

Poslanie: Poslaním súťaže je motivovať žiakov ZŠ a SŠ k spoznávaniu poetickej tvorby s duchovnou tematikou a podnietiť ich k rozvíjaniu duchovných, konzervatívnych a vlasteneckých hodnôt.

Miesto konania: Dom histórie, Lazy pod Makytou.

Termín konania: I. adventná nedeľa, 3. december 2023 o 14.15 h

Uzávierka prihlášok: pondelok, 27. november 2023 na adresu lazypodmakytou@gmail.com

Podmienky súťaže: Recitátor prednáša báseň naspamäť v rozsahu max. 5 minút.

Kategórie: Súťažiť sa bude v kategóriách:

  1. kategória: žiaci 1.- 2. ročníkov ZŠ
  2. kategória: žiaci 3.- 4. ročníkov ZŠ, ZUŠ
  3. kategória: žiaci 5.- 6. ročníkov ZŠ, prímy osemročných gymnázií, ZUŠ
  4. kategória: žiaci 7.- 9. ročníkov ZŠ, sekundy, tercie, kvarty osemročných gymnázií, ZUŠ
  5. kategória: žiaci stredných škôl, resp. 5-ročných gymnázií, žiaci 8-ročných gymnázií (kvinta-oktáva), žiaci stredných odborných škôl

Organizačné a finančné zabezpečenie súťaže:

Súťaž organizačne a finančne zabezpečujú vyhlasovatelia súťaže.
Cestovné náklady spojené s účasťou na súťaži si hradí každý účastník sám. Občerstvenie bude zabezpečené.

Hodnotenie a ocenenia:

Členov hodnotiacej poroty menuje vedenie OZ Prameň spod Makyty.
Víťazi kategórií obdržia diplom a vecné ceny. Ostatní účastníci obdržia pamätný list a upomienkové predmety/ceny.

Vyhlasovatelia a organizátori:

Občianske združenie Prameň spod Makyty, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v pôsobnosti TSK, obec Lazy pod Makytou, Evanjelický cirkevný zbor Lazy pod Makytou, Naša dolina n.o., Rímskokatolícka cirkev Lazy pod Makytou.

Kontakt a bližšie informácie:

Mgr. Peter Fabok, tel. 0918 828 488
lazypodmakytou@gmail.com

Bc. Petra Barcíková, tel. 0917 787 062, 042/4323574
petra.barcikova@pospb.sk

K 27.11.2023 sú prihlásení 29 recitátori.

 

plagát KS