Translator

VII. ročník súťaže žiakov ZŠ a SŠ v prednese poézie,
konaný pri príležitosti 163. výročia narodenia básnika a národovca
Pavla Kokeša – Kýčerského

ma: Úcta k Bohu, láska k domovu a rodnému kraju.

Poslanie: Poslaním súťaže je motivovať žiakov ZŠ a SŠ k spoznávaniu poetickej tvorby s duchovnou tematikou a podnietiť ich k rozvíjaniu duchovných, konzervatívnych a vlasteneckých hodnôt.

Miesto konania: Dom histórie, Lazy pod Makytou.

Termín konania: I. adventná nedeľa, 1. december 2019, o 14.30 h

Uzávierka prihlášok: utorok, 26. november 2019, prihlasovanie je ukončené

Podmienky súťaže: Recitátor prednáša báseň naspamäť v rozsahu max. 5 minút.

Kategórie: Súťažiť sa bude v kategóriách:

  1. kategória: žiaci 1.- 2. ročníkov ZŠ
  2. kategória: žiaci 3.- 4. ročníkov ZŠ, ZUŠ
  3. kategória: žiaci 5.- 6. ročníkov ZŠ, prímy -1. ročníka osemročných gymnázií, ZUŠ
  4. kategória: žiaci 7.- 9. ročníkov ZŠ, sekundy, tercie, kvarty -2.-4. ročníka osemročných gymnázií, ZUŠ
  5. kategória: žiaci stredných škôl, resp. 5-ročných gymnázií, žiaci 3.-8. roč. osemročných gymnázií, žiaci stredných odborných škôl

Organizačné a finančné zabezpečenie súťaže:

Súťaž organizačne a finančne zabezpečujú vyhlasovatelia súťaže.
Cestovné náklady spojené s účasťou na súťaži si hradí každý účastník sám. Občerstvenie bude zabezpečené.

Hodnotenie a ocenenia:

Členov hodnotiacej poroty menuje vedenie OZ Prameň spod Makyty.
Víťazi kategórií obdržia diplom a vecné ceny. Ostatní účastníci obdržia pamätný list a upomienkové predmety.

Vyhlasovatelia a organizátori:

Občianske združenie Prameň spod Makyty, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v pôsobnosti TSK, obec Lazy pod Makytou, Evanjelický cirkevný zbor Lazy pod Makytou, Naša dolina n.o., Rímskokatolícka cirkev Lazy pod Makytou.

Kontakt a bližšie informácie:

Mgr. Peter Fabok, tel. 0918 828 488
lazypodmakytou@gmail.com

Ľuba Basová, tel. 0917 787 062, 042 4323574
luba.basova@pospb.sk

Oficiálne je prihlásených 19 recitátorov.

Kýčerského spievanky 2019